سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شهید کربلایی....

پدر شهیدغلام رضا زمانیان نقل می کرد که :قبل از عملیات بدر غلامرضا جلو من ومادرش بدنش

رابرهنه کرد وگفت :نگاه کنید!دیگر این جسم را نخواهید دید .همان طور شد ودر عملیات بدر

مفقود گردید. پدر شهید اضافه کرد:دوازده سال در انتظار بودم وباهر زنگ درب منزل می دویدم

تااگر اوبرگشته باشد اولین کسی باشم که اورا می بینم .تااینکه یک روزخبر بازگشت اورادادند.

فقط یک جمجمه از شهید برگشته بودکه مادرش از طریق دندان فرزند را شناخت .

در نزد ما رسم است بعد ازدفن، سه روز قبر به صورت خاکی باشد مردم در تشیع جنازه اوباشکوه

 شرکت کردند.

جور وا جور

 

 

شبی درخواب دیدم که چنداسب سوارآمدندوشروع به حفرقبرکردندگفتم:چه کارمیکنید؟

گفتند:مامورهستیم  او را به کربلا ببریم  .

گفتم: من دوازده سال منتظربودم چرا او را آوردید؟

گفتند:ماموریت داریم ویک فردنورانی رانشان من دادند. عرض کردم: آقا! این فرزند من است .

فرمود:بایدبه کربلابرود. اوراآوردیم تاتو آرام بگیری و بعداوراببریم.

پدرشهیدازخواب بیدارمیشودباهماهنگی واجازه نبش قبرصورت میگیرد میبینند :

خبری ازجمجمه شهید نیست و شهیدبه کربلامنتقل شده است!!!

 

راوی:پدرشهیدغلامرضازمانیان

منبع:به نقل ازسایت افلاکیان

 

 


+ نوشته شـــده در دوشنبه 93/2/8ساعــت 6:22 صبح تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: